Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
December 29, 2012
Image Size
1.0 MB
Resolution
850×1099
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
732
Favourites
59 (who?)
Comments
19

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×
Goose Feather Coat by mystiedo Goose Feather Coat by mystiedo
Mi-Chau was daughter of ancient Vietnamese king An-Duong-Vuong (ruled in about 225 BC). Her husband, Trong-Thuy, was the prince of enemy country. He tricked Mi-Chau, stole the magic crossbow, and left for his country. When war between the two country occurred, innocent princess fled on horse with her dad, and dropped goose feathers from her coat to show her love the way to find her. The king realized, pulled out his sword and beheaded Mi-Chau. Before she died she vowed: “If I have been unfaithful to you then let me turn into dust. If my faith has been constant and I have only been tricked then let me turn into pearls, so that this humiliation can be washed away.” Her blood flowed down the ocean floor where oysters swallowed it and the blood transformed itself into pearls.t́nh cờ đọc được mấy câu thơ cảm Mị Châu của Chu Mạnh Trinh nên ngồi h́ hục vẽ =]
"Lang quân t́nh trọng, phụ ân thâm,
Bất bạch ḱ oan trực đáo câm.
Trường trảo vô linh, quy diệc khứ,
Minh châu hữu lệ, bạng do trầm.
Hoang bi cổ mộc thiên niên quốc,
Bích hải dao thiên nhất phiến tâm.
Tịch mịch tiền triều cung ngoại miếu,
Đỗ quyên đề đoạn, nguyệt âm âm."

Dịch thơ:
T́nh chồng th́ nặng, ơn cha sâu,
Biết giăi niềm oan tận kiếp nào?
Nỏ móng hết thiêng, rùa biến mất
Ngọc châu hoen lệ, trai ch́m đâu?
Bia hoang cây cỗi, ngh́n thu trước,
Biển biếc trời xa, một tấm đau.
Triều cũ vắng tanh, bên miếu lạnh,
Quyên kêu đứt tiếng dưới trăng sầu.
Add a Comment:
 
:iconchillydragon:
chillydragon Featured By Owner Mar 12, 2013
Wow, your art is breath-taking.
Just curios... do you live in Vietnam?
Reply
:iconmystiedo:
mystiedo Featured By Owner Mar 12, 2013  Student
thanks bạn. mình du học nên 1 năm ở VN 3 tháng thôi ^^
Reply
:iconchillydragon:
chillydragon Featured By Owner Mar 12, 2013
A!
Reply
:iconbdrake:
BDrake Featured By Owner Jan 9, 2013
a lot improvement!! Background, character, clothes, goose feathers...all good!!! How long it took?
Reply
:iconmystiedo:
mystiedo Featured By Owner Jan 9, 2013  Student
4-5 ngày vừa làm vừa facebook, phim pháo, ăn ngủ vô tội vạ :P
Reply
:iconbdrake:
BDrake Featured By Owner Jan 9, 2013
nếu thử bộ đồ tone đỏ hoa văn vàng kim nhìn Việt hơn...
Reply
:iconmystiedo:
mystiedo Featured By Owner Jan 9, 2013  Student
hic, màu chát chúa zậy O_o" chơi bạc với kim loại cho nó sáng, sang, ra dáng công chúa hehe, mà ngay cả cái mặt nhìn đã lai tây rồi ;(
Reply
:iconsusandong37:
susandong37 Featured By Owner Jan 6, 2013
very vietnamese-ish, i love it
Reply
:iconmystiedo:
mystiedo Featured By Owner Jan 6, 2013  Student
appreciate your 'vietnamese-ISH' :D
most of my friends said that she looks like Aztec/Mayan princess. my parents said she doesn't look Vietnamese at all T--T
Reply
:iconhoangphamvfx:
hoangphamvfx Featured By Owner Jan 5, 2013  Hobbyist Digital Artist
Tuyệt vời. Mình rất thích những tác phẩm về văn hóa Việt như thế này :)
Bạn dựa vào trang phục của Trúc Diễm phải không? Đẹp lắm :D :D :D
Reply
Add a Comment: